De vergoeding die wij u aanrekenen voor onze diensten bestaat uit erelonen voor de prestaties van de advocaat en kosten.

 

Dewael & Partners bepaalt de erelonen in functie van de moeilijkheidsgraad van uw dossier, het spoedeisende karakter ervan en het bereikte resultaat.

 

Het basisereloon bedraagt 130 euro per uur, excl. btw 21%. In bepaalde gevallen wordt een afwijkend bedrag afgesproken of wordt er gewerkt aan de hand van een percentage op de waarde van het geschil, rekening houdend met de inzet van het geschil en de uitkomst ervan.

 

Voor invorderingen van onbetaalde facturen maken we met u afspraken op maat.

Dossiergerelateerde kosten

 

Naast de erelonen zijn er kosten die aan uw dossier gelinkt zijn en die apart worden doorgerekend. Het gaat daarbij om uitgaven die door de advocaat zijn gedaan ten behoeve van uw zaak. Bijvoorbeeld:

·         het openen van uw dossier

·         briefwisseling, faxberichten, e-mails

·         dactylo procedurestukken (conclusies, dagvaardingen, verzoekschriften, …)

·         aangetekende zendingen

·         kopieën

·         kilometervergoeding

·         gerechtskosten zoals rolrechten

·         ...

Kosten voor derden

 

Soms wordt in de loop van het dossier beroep gedaan op een derde: gerechtsdeurwaarder, deskundige, buitenlandse advocaat, … Deze kosten worden rechtstreeks aan u gefactureerd en staan los van de dossierkosten en van de erelonen van uw raadsman.

Provisies en facturatie

 

Bij aanvang van uw zaak en tijdens de behandeling ervan, vragen wij u provisies als voorschot op de uiteindelijke afrekening.

 

De facturen van de advocaat zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Bij wanbetaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 7% per jaar en een schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag.

 

Kosten en erelonen kunnen in een aantal gevallen gedragen worden door uw rechtsbijstandsverzekering.

 

De exacte samenstelling van de gepresteerde uren wordt door de advocaat bijgehouden op time-sheets, die ten allen tijde door de cliënt kunnen geverifieerd worden.

Aansprakelijkheidsverzekering

 

De aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de raadsman wordt uitbetaald, waarvan de polisvoorwaarden op eenvoudig verzoek kunnen worden geraadpleegd.

Betwistingen

 

De overeenkomst tussen de advocaat en de client wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement Leuven exclusief bevoegd.

  Wettelijke informatie

   

  De advocaten oefenen hun beroep uit in persoonlijke naam, dan wel in een vennootschap:

   

  BVBA DEWAEL & PARTNERS

  KBO: 0477.321.459

   

  BVBA DEWAEL & PARTNERS LEUVEN

  KBO: 0473.235.086

   

  Lies DEWAEL

  KBO: 0840.013.961

   

  De facturatie gebeurt via de BVBA DEWAEL & PARTNERS met maatschappelijke zetel te 3400 Landen, Stationsstraat 108 A en via de BVBA DEWAEL & PARTNERS LEUVEN, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Blijde Inkomststraat 108/1.


  De advocaten hebben de toelating om in België het beroep van advocaat uit te oefenen, onder de titel van “advocaat”.

   

  De advocaten zijn onderworpen aan verschillende reglementen en een specifieke deontologie. Verdere informatie hieromtrent vindt u op www.balieleuven.be.

   

  De advocaten zijn lid van de balie te Leuven en/of Brussel, die op hun beurt lid zijn van de Orde van Vlaamse Balies (zie www.advocaat.be).

   

  Alle advocaten zijn individueel verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid bij de NV Amlin Europe en met als makelaar Van Breda Risk and Benefits (Antwerpen). Actuele informatie omtrent de verzekerde bedragen vindt u terug op www.balieleuven.be.