Erfrecht in beweging

Op het vlak van het materiële erfrecht vervangen steeds meer rechtsstelsels de sterke reserve in natura door een voorbehouden deel in waarde. De reservataire erfgenaam (bv kind) kan niet langer de eigenlijke nalatenschapsgoederen opeisen, maar beschikt slechts over een schuldvordering.

Dit is vanaf 1 september 2018 het geval in het Belgische recht.

Vanaf die datum is ook in ons land een vaste reserve van ½ van toepassing i.p.v. de huidige reserve die varieert naar gelang het aantal kinderen.

Er is internationaal een evolutie merkbaar naar de afschaffing van de forfaitaire reserve; in de plaats komt een vordering tegen de nalatenschap wanneer de erfgenaam economisch behoeftig is of verzorging nodig heeft.

In het Belgische recht wordt vanaf 1 september 2018 de dwingende ascendentenverdeling (bv ouders) afgeschaft en vervangen door een vordering jegens de nalatenschap in geval van behoeftigheid.

Expertisedomein